Back to Top

Medische voetzorg

DISCLAIMER

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Pedicure Praktijk Sophia is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe Pedicure Praktijk Sophia of haar toeleveranciers.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pedicure Praktijk Sophia.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

 

Pedicure Praktijk Sophia

Oldebaasverlaat 19

7908 DR  Hoogeveen

e-mail: info@pedicurepraktijksophia.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Pedicure Praktijk Sophia geen controle heeft. Pedicure Praktijk Sophia draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.